Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Jeżeli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celach statystycznych.

X

 Klientom detalicznym, którzy regularnie robią zakupy w naszym sklepie przy ul. Wyszyńskiego, oferujemy możliwość uczestniczenia w Programie Lojalnościowym. Jest to ukłon w stronę osób powracających do naszego sklepu. Robiąc zakupy mogą Państwo liczyć na specjalne zniżki. Poniżej prezentujemy regulamin Programu Lojalnościowego.

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRYZELA
 
 1. „Organizatorem” Programu Lojalnościowego jest „Fryzela” Spółka Jawna Elżbieta Chwicewska, Stanisław Chwicewski 15-379 Białystok ul. Pińska 2
 2. Program przeznaczony jest dla klientów sklepów detalicznych: Sklep Fryzela ul.Kard.St. Wyszyńskiego 2/1 lok 9 w Białymstoku. Zasady uczestnictwa w programie określa wyłącznie niniejszy regulamin.
 3. Uczestnikiem programu może być osoba powyżej 18 roku życia.
 4. Organizator posiada wyłączne prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O każdej zmianie organizator jest zobowiązany powiadomić uczestników na placówkach za pośrednictwem ogłoszeń z 30-dniowym wypowiedzeniem.
 5. Poprzez podpis na karcie zgłoszeniowej uczestnik dobrowolnie udostępnia organizatorowi swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w programie i udziela zgody na ich gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie w celach operacyjnych i marketingowych.
 6. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101 z 2002r. poz.926 z późniejszymi zmianami).
 7. Klient nabywa prawo do 20% zniżki na zasadach opisanych w regulaminie.
 
 
WARUNKI UZYSKANIA KARTY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
 
 1. Osoba zainteresowana jest zobowiązana czytelnie wypełnić i podpisać „Kartę Programu Lojalnościowego”, podać w sposób pełny i zgodny z prawdą dane personalne. W rubryce „adres” jest zobowiązana wpisać swój dokładny adres zamieszkania. Karta zgłoszenia zawierająca braki lub bez podpisu jest nieważna. Konsument jest zobowiązany natychmiast powiadomić organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych.
 2. Każdy z uczestników otrzymuje wyłącznie jedną kartę.
 3. Karta Programu Lojalnościowego nie jest kartą kredytową ani płatniczą.
 4. Klient otrzymuje kartę bezpłatnie.
 
 
ZGUBIENIE, ZNISZCZENIE, KRADZIEŻ KARTY
 
 1. W przypadku utracenia lub trwałego uszkodzenia karty Klient jest zobowiązany powiadomić organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta wynikłe z utracenia lub uszkodzenia karty.
 3. Po utracie Karty Programu Lojalnościowego Klient rozpoczyna program na zasadach ogólnych.
 
 
KORZYSTANIE Z KARTY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO .
GROMADZENIE PUNKTÓW NA KARCIE
 
 1. Warunkiem rozpoczęcia Programu Lojalnościowego Fryzela są jednorazowe zakupy na kwotę nie niższą niż 75zł.
 2. Klient otrzymuje imienną Kartę Programu Lojalnościowego, pracownik firmy Fryzela oznacza zakupy stawiając pieczątkę na karcie.
 3. Każde kolejne zakupy na kwotę nie niższą niż 50zł oznaczane są pieczątką w karcie (pieczątką oznacza się zakupy dokonywane w jednym dniu – decyduje data).
 4. Zebranie 4 pieczątek w karcie gwarantuje 20% jednorazowej zniżki na „piąte” zakupy.
 5. Jeżeli klient nie posiada karty w trakcie dokonywanie zakupów lub z innych względów nie przekazał jej pracownikowi „Fryzela” – nie otrzymuje pieczątki. Pieczątka za dokonane zakupy nie może być postawiona na kartę Klienta na podstawie później okazanego paragonu fiskalnego i karty.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące ilości zapisanych punktów będą rozpatrywane przez organizatora w obecności Klienta po przedstawieniu przez Klienta paragonu fiskalnego dotyczącego reklamowanej transakcji. Reklamację Klienta może składać w ciągu 7 dni od daty zakupów za pośrednictwem sklepu w którym dokonał transakcji.
 
OKRES WAŻNOŚCI KARTY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
 
 1. Karta Programu Lojalnościowego jest ważna przez rok od daty wydania.
 2. Organizator może w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu programu przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i ogłoszeń w sklepach
 3. Ogłoszenie o likwidacji programu musi być przez organizatora zamieszczone w sklepach biorących udział w programie w dobrze widocznych miejscach z wyprzedzeniem 30 dniowym. Ogłoszenie musi zawierać szczegółowe zasady likwidacji i datę upływu terminu wymiany pieczątek na produkty.
 4. Po upływie okresu wyznaczonego w ogłoszeniu pieczątek „Karty Programu Lojalnościowego” nie można gromadzić, ani wykorzystać 20% zniżki.